KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Mesterképzések

A mesterképzésben (magister, master; rövidítve: MA, MSc) mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett.

Állattenyésztő mérnöki MSc

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
305 000 Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Agrár
 
Felvételi követelmények:
Felvételi információk: felvételi elbeszélgetés
 
Képzés célja:
Az állattenyésztő mérnöki (MSc) mesterszakon a képzés célja, olyan már felsőfokú diplomával (BSc) rendelkező szakemberek képzése, akik a gazdasági-, a sport és hobbi célú állattenyésztés sajátosságainak megfelelő további természettudományos, agrárműszaki, élelmiszergazdasági, termék-feldolgozási valamint speciális állattudományi ismeretek elsajátítása révén képesek az állati termék termelés, feldolgozás, értékesítés vagy szolgáltatás komplex szakmai és vezetési feladatainak megoldására, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló tervező, szintetizáló és innovációs fejlesztési tevékenység végzésére.
Az okleveles állattenyésztő mérnökök, elméleti és gyakorlati felkészültségük alapján részt vehetnek az agrártudományok, kiemelten az állattudományok területén tudományos kutatómunkában, az állattenyésztési ágazatok komplex technológiai rendszereinek kidolgozásában és azok adaptálásában, különböző állatfajok tenyésztő-nemesítő munkájának tervezésében és irányításában, szakirányú továbbképzésekben, és alkalmasak arra, hogy a mesterszakra épülő, szervezett doktori (PhD) képzésben folytassák tanulmányaikat.
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
Maximálisan szerezhető pontok száma: 100, ami a következőképpen tevődik össze. Alapdiploma minősítése x 10-el (max. 50 pont), legfeljebb 35 pont szerezhető a szóbeli elbeszélgetésen, 5 pont adható az előnyben részesítés jogcímén, és 10 többletpont adható a TDK/OTDK helyezésért (1-3), felsőfokú nyelvvizsgáért (3), továbbá az alapdiploma nyelvi követelményeit meghaladó, további legalább középfokú nyelvvizsgáért (2), és a nyomtatásban megjelent szakmai publikációért (1).
 
Képzési jellemzők:
A Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán kifejezett állattenyésztési szakirányú képzés több mint 30 éve folyik, intézményünk ugyanis erre specializálódott. Magyarországon 1974-ben itt adták ki az első – a mostani BSc alapképzéshez nagyon hasonló – állattenyésztő mérnöki oklevelet, amelyre alapozva 1991-ben indult el a kétlépcsős elágazó rendszerű képzés. Az Állattudományi Karnak tehát több évtizedes sikeres, egyben rendkívül hasznos tapasztalatai vannak az új típusú, lineáris, más szóval kétciklusú (BSc/MSc) képzéshez leginkább közelálló 3 éves főiskolai szintű mérnökképzésben, továbbá jelentős múltja van az 5 éves egyetemi szintű agrármérnök képzésben. Az oktatásnak ez a két szintje azóta is megszakítás nélkül, egymással párhuzamosan fut, miközben a képzési piramis csúcsán akkreditált állattenyésztési tudományok doktori (PhD) iskolával rendelkezik.
 
Főbb tárgyak:
ökológikus állattenyésztés, őshonos háziállatok tenyésztése, sertésnemesítés és termékelőállítás, kiskérődzők tenyésztése, szarvasmarha-nemesítés és termékelőállítás, sport-, verseny- és haszonló tenyésztés, baromfinemesítés és termékelőállítás, tógazdasági haltermelés, nyúltenyésztés elméleti alapjai, élelmiszertudományi ismeretek.
 
Szakirány és specializáció:
 • gazdasági állatok tenyésztése és szaporítása
  A differenciált szakmai ismeretek között fakultatív tantárgyként: képalkotó eljárások az állattenyésztésben, baromfikeltetés, vadtenyésztés és vadgazdálkodás, társ- és hobbiállatok takarmányozása, tej- és húsipari technológiák c. tantárgy is felvehető.
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
Okleveles állattenyésztő mérnök
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
Állami és magántulajdonú mezőgazdasági üzemek, tenyésztő cégek és vállalatok, farm típusú gazdaságok állattenyésztési munkaterületein termelésirányítói, közép és felső vezetői munkakörben. A feldolgozó- és élelmiszeripar területe, ahol elsősorban az állatitermék-előállítás iránítási, szervezési és értékesítési feladatai várják a friss, jól képzett munkaerőt. Fiatal mérnökeink iránt jelentős külföldi tulajdonos, illetve vállalkozói körből, továbbá a mezőgazdasági szakigazgatás, a takarmányipar, az agráriumnak hitelező bankszféra és a biztosító társaságok részéről is.
Egyetemek, kutató intézetek, kutató-fejlesztő vállalatok és vállalkozások, a hazai és nemzetközi mezőgazdasági szakigazgatási hálózat, tenyésztő cégek és szervezetek, állami és magántulajdonú mezőgazdasági vállalatok, üzemek felső vezetői munkakörei. A gazdasági állattenyésztést és a társállattartást kiszolgáló takarmányipar teljes területe, ahol elsősorban irányítási, vezetési feladatok várják a jól képzett munkaerőt. Mérnökeink iránt jelentős kereslet tapasztalható az EU csatlakozásból nyertesként kikerülő hazai és külföldi tulajdonosi, illetve vállalkozási körből.
 
További információk / Megjegyzés:
A legtehetségesebb és a tudományos diákköri munkában is sikeres hallgatók tanulmányaikat felvételi eljárás után egyenes ágon folytathatják az Állattenyésztési Tudományok Doktori (PhD) Iskolában.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
305 000 Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Agrár
 
Felvételi követelmények:
Felvételi elbeszélgetés
 
Képzés célja:
A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (MSc) mesterszakon a képzés célja, olyan már felsőfokú diplomával (BSc) rendelkező szakemberek képzése, akik rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű, alapelveiben az Európai Unió szabály-rendszerében foglaltakkal azonos termékpálya szemléletű, komplex ismeretanyaggal és felkészültek a takarmányozási ipar, valamint a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, ökonómiai, környezetvédelmi és minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatok ellátására. A mesterszakon végzett takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök megfelelő ökológiai alapokkal, valamint mezőgadaság- és gazdaságtudományi ismeretekkel fognak rendelkezni ahhoz, hogy a munkájuk során a fenntarthatóság elvét képviseljék. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására.
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
Maximálisan szerezhető pontok száma: 100,mely tartalmazza a többletpontokat is, ami a következőképpen tevődik össze. Alapdiploma minősítése x 10-el (max. 50 pont), legfeljebb 40 pont szerezhető a szóbeli elbeszélgetésen. 1 pont adható az előnyben részesítés jogcímén, és 10 többletpont adható .
 
Képzési jellemzők:
A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (MSc) mesterszak a korábbi egyetemi szintű okleveles agrármérnöki képzési szintnek felel meg. Kompetenciáit tekintve az agrármérnöki szak takarmányozási szakirányai, valamint a takarmányozási, takarmánygazdálkodási és takarmányipari szakirányú továbbképzési szakok jelentik a legközelebbi megfelelést. Az induló új szak - a BSc képzés során megszerzett ismeretekre építve, - a hivatkozott szakoknál azonban részletesebb elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, egyúttal magasabb szinten és sokkal inkább specializált jelleggel. A szak tantervének kialakítása során arra törekedtünk, hogy a képzésen belül a korábbiaknál még nagyobb hangsúlyt kapjon a diplomadolgozat készítés és a szabadon választott tantárgyak ismeretanyaga, továbbá az önállóan végzett kutatás.
 
Főbb tárgyak:
társ- és hobbiállatok-takarmányozása, haltakarmányozás, természeti környezet védelme, lovak takarmányozása, nyulak takarmányozása, a takarmányozás és a termékminőség összefüggései, takarmányozásimmunológia, üzleti kommunikáció, teljesítménymodellezés, precíziós takarmányozás, vadtakarmányozás, prémes állatok takarmányozása, karriermenedzsment, valamint szaktanácsadási ismeretek.
 
Szakirányok és specializációk:
A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszakon (MSc) - a szak specializált jellege miatt - külön szakirányok nincsenek.
A választott speciális területek megfelelő szakmai törzsanyag egyes részeinek bővebb elsajátítása érdekében meghirdetett tantárgyak: társ- és hobbiállat takarmányozás, haltakarmányozás, természeti környezet védelme (takarmányozás és környezetvédelem), lovak takarmányozása, nyulak takarmányozása, a takarmányozás és a termékminőség összefüggései, takarmányozás immunológia, üzleti kommunikáció, teljesítménymodellezés, precíziós takarmányozás, vadtakarmányozás, prémes állatok takarmányozása, karriermenedzsment, valamint a szaktanácsadási ismeretek is.
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
Egyetemek, kutató intézetek, kutató-fejlesztő vállalatok és vállalkozások, a hazai és nemzetközi mezőgazdasági szakigazgatási hálózat, tenyésztő cégek és szervezetek, állami és magántulajdonú mezőgazdasági vállalatok, üzemek felső vezetői munkakörei. A gazdasági állattenyésztést és a társállattartást kiszolgáló takarmányipar teljes területe, ahol elsősorban irányítási, vezetési feladatok várják a jól képzett munkaerőt. Mérnökeink iránt jelentős kereslet tapasztalható az EU csatlakozásból nyertesként kikerülő hazai és külföldi tulajdonosi, illetve vállalkozási körből.
 
További információk / Megjegyzés:
A legtehetségesebb és a tudományos diákköri munkában is sikeres hallgatók tanulmányaikat felvételi eljárás után egyenes ágon folytathatják az Állattenyésztési Tudományok Doktori (PhD) Iskolában, elsősorban a „Monogasztrikus és kérődző állatok takarmányozása” résztudomány-terület keretében.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901

Pénzügy MA

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
230 000 Ft Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Gazdaságtudományok
 
Felvételi követelmények:
felvételi elbeszélgetés(sz) és közgazdaságtan(í) és matematika(í) és pénzügy(í)
 
Képzés célja:
A képzés elvégzése után a hallgatók olyan magas szintű pénzügyi, közgazdaságtudományi műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberekké válnak, akik, képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve mikro szinten egyaránt. Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterszakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására, valamint a PhD képzési programokhoz való csatlakozásra.
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
A pénzügy mesterszakot közvetlenül, „lineárisan” megalapozó szak a “Pénzügy és számvitel” alapszak. A szak alaptantervét az ilyen alapképzettséggel rendelkezők feltételezett tudásszintjére alapozva terveztük meg. De a szak nyitott más alapképzettségű jelentkezők számára is, amennyiben azok egyrészt igazoltan rendelkeznek a közgazdasági alapszakoknak megfelelő tartalmú és szintű elméleti és módszertani alapozó ismeretekkel, másrészt több kredit terjedelmű előtanulmányokkal rendelkeznek további gazdaságtani területeken is.
A pénzügy mesterszakra történő felvételhez a jelentkezőket rangsoroljuk a felvételi követelményeknek való megfelelés alapján.
 
A felvételi pontok számítása 100 pontos rendszerben történik:

Felvételi pontok:
  - felvételi elbeszélgetés: 40 pont
 és
  - oklevél minősítése alapján: 20 pont
 és
   - pénzügy: 30 pont

Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható:
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
    - TDK/OTDK: 3 pont
    - további nyelvvizsga: 2 pont

 
Főbb tárgyak:
többváltozós statisztikai modellezés, haladó vállalati pénzügyek, közpénzügyek, haladó pénzügytan, befektetések, banküzemtan, adóelmélet és adópolitika
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles közgazdász pénzügy mesterszakon
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
A pénzügy mesterszakon végző szakembereket elsősorban a gazdálkodó szervezetek, az államháztartás intézményei, önkormányzatok, bank és hitelintézetek, adóhivatalok szervei (APEH; VPOP; illetékhivatalok önkormányzati adóirodák), non profit szervezetek, pénzügyi vállalkozások alkalmazhatják a pénzügyi tevékenységük tervezésére, elemzésére és értékelésére, a gazdálkodással kapcsolatos financiális döntések előkészítésére, valamint a gazdálkodási folyamatok összehangolására és szervezésére.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901

Regionális és környezeti gazdaságtan MA

Képzés célja:
A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak alkalmas a piacképes szaktudás megszerzésére és a hallgatók továbblépési lehetőségeinek megteremtésére. A mesterszak igényes elméleti alapjai és erőteljes gyakorlatorientáltsága biztosítja azt, hogy a végzett hallgatók a munkaerő-piacon való helytállás mellett a kutatási, fejlesztési programok kidolgozásában, végrehajtásában is kellő önállósággal részt tudjanak venni.

A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak végzettjei iránt tartós munkaerő-piaci igényeket jelez az EU-források igénybevételével és felhasználásával, a projektek menedzselésével, valamint ellenőrzésével kapcsolatos kormányzati, önkormányzati, térségi és vállalkozói feladatok sokasodása. A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás előtérbe kerülése révén a környezetvédelem, és a környezetgazdálkodás intézményei részéről is hasonló szükségletek jelennek meg.

Szakirányok:
területfejlesztési
területi pénzügyek
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
A felvételi pontok számítása 100 pontos rendszerben történik:
Diploma eredménye (40 pont)
Motivációs beszélgetés (50 pont)
Külön pontok: OTDK, nyelvtudás, olimpiai bajnokság, stb. (10 pont)
 
Főbb tárgyak:
környezetvédelem, környezet- és tájvédelem, ökológia, természetvédelem, ökológiai gazdálkodás, környezetgazdálkodás, környezet-gazdaságtan, alkalmazott ökológia, regionális pénzügyek, pénzügypolitika, haladó vállalati pénzügyek
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901

Vidékfejlesztési agrármérnök MSc

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
305 000,-Ft/félév Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Agrár
 
Felvételi követelmények:
Felvételi elbeszélgetés
 
Képzés célja:
A képzés célja olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
 
Képzési jellemzők:
A Vidékfejlesztő Agrármérnök Mesterszakot lineárisan megalapozó szak a Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök alapszak. A szak tantervét az ilyen alapképzettséggel rendelkezők feltételezett tudásszintjére alapozva terveztük meg. De a szak nyitott más alapképzettségű jelentkezők számára is, amennyiben azok egyrészt igazoltan rendelkeznek az agrár alapszakoknak megfelelő tartalmú és szintű elméleti és módszertani alapozó ismeretekkel, másrészt több kredit terjedelmű előtanulmányokkal rendelkeznek további agrárgazdaságtani területeken is.
 
Főbb tárgyak:
Agrár- és vidékpolitika, Településfejlesztés, Élelmiszergazdasági marketing, Régió- és projektmenedzsment, Integrált vidékfejlesztés, Közösségi gazdaságtan (közpénzügyek), Vidék- és agrárgazdaságtan, Alkalmazott informatikai rendszerek
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
Oklevelesvidékfejlesztő agrármérnök
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- mezőgazdasági projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,
- a gazdálkodás komplex szemlélet alapján történő folyamatos megújításának irányítására, az adottságokhoz igazodó földhasználat és termelési szerkezet kialakítására,
- a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
- szaktanácsadási feladatok ellátására,
- pályázati tevékenység menedzselésére,
- termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
- vidéki infrastruktúra problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére, szakmai értékelésére
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport:82/505-901

Fotográfia MA

A mesterképzési szak megnevezése: fotográfia
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles fotográfus tervező művész
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Photography

A képzési idő félévekben: 4 félév.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara 2016. szeptemberétől első alkalommal indítja el a fotográfia mesterképzés kurzusait.
A kétéves tanulmányok alatt a program egy összetett és korszerű rendszerben oktatja hallgatóit és segíti őket művészeti törekvéseik kiteljesítésében.

A program célja egy olyan műhely és alkotói közösség létrehozása, amelyben a hallgatók megismerik a kor jelentősebb irányzatait, az audióvizuális műfajok alkotói felhasználását, alakításának lehetőségeit, a médiaművészeti és fotográfiai szcéna struktúráját és működését. Egy olyan interaktív oktatási modell, tudásalap és alkotói műhely, amely segítséget nyújt a hallgatók számára interdiszciplináris tudás megszerzésére és az alkotói ambíciók megvalósítására, valamint lehetőség az oktatói, előadói munka vállalásához hazai és külföldi felsőfokú intézményekben. A képzés a doktori iskolában való részvételre is felkészít.

A képzés során a hallgatók magas szintű technológiai, technikai, gazdasági és jogi ismereteket is szereznek. A képzés elsődleges feladata a kötelező feladatok elvégzése. A megvalósítandó programok mellett – a szükséges elméleti ismeretek megszerzése után, – a hallgatók önálló alkotói projektjének segítése és megvalósítása, valamint a sikeres diploma megszerzése.

Az Egyetem folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatai révén igyekszik hallgatóit bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe kiállítások, megjelenések szervezésével, külföldi vendégelőadók meghívásával.

A kurzus során a hallgatók megismerik:
a jelenkor fotográfiai folyamatait, meghatározó személyiségeit;
a hazai és nemzetközi média és fotográfiai ipar működését, piaci és kulturális szegmenseit;
a vizuális kultúra – kiemelten a fotográfia és médiaművészet – általános művészettörténeti és kultúrtörténeti ismereteit;
az audiovizuális médiumok alkotói felhasználását, alakítását;
a magas szintű technológiai ismereteket a fotográfiában és a média egyéb területein;
a vizuális látványtervezési, a projekttervezési és a produkciós ismereteket.

Mindezek hozzásegítik a hallgatókat:
önálló fotográfiai projektek kidolgozására, tervezésére, lebonyolítására;

 • klasszikus fotográfiai műfajok és új médiumok alkalmazott és autonóm használatára;
 • integrált fotográfiai és médiaművészeti feladatok elvégzésére;
 • tervezőművészeti projektekben és interdiszciplináris kutatásokban való részvételre;
 • csoportban való együttműködésre, illetve teamek művészeti vezetésére;
 • pályázatok, támogatások, megrendelések kiírására, illetve megpályázására és elnyerésére;
 • oktatói tevékenységre, workshopok, előadások megtartására, valamint a kapcsolódó pedagógiai ismeretek elsajátítására, oktatói képességek felépítésére;
  kapcsolattartásra a hazai, illetve nemzetközi művészeti életben, elősegítve a hazai fotográfia és médiaterületek jobb megértését és elismerését itthon és külföldön egyaránt.

A képzésre felvételt nyerhet, aki megfelelő BA végzettséggel rendelkezik.

Felvételi eljárás:

 • személyes beszélgetés a jelölttel;
 • a jelölt szakmai munkáinak megtekintése (portfólió, nyomtatott és digitális formában);
 • motivációs esszé (az alkotói céljainak megismerése).

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik:

 • kreatívak, nyitottak és innovatívak, emellett jártasak a klasszikus és kortárs művészeti területeken;
 • elkötelezettek a munkájuk és céljaik iránt, amely párosul etikus emberi és alkotói magatartással;
 • műveltek és jellemzi őket a tudatosan kialakított világnézet és szemléletmód;
 • munkájukat magas szintű audiovizuális kulturáltság jellemzi, amely kiegészül, rendszerező kritikai érzékkel, analitikus gondolkodásmóddal és együttműködési készséggel.

A képzésben részt vevő oktatók:
Szatmári Gergely
Gyenis Tibor
Pecsics Mária
Baki Péter

KAPCSOLAT

KAPOSVÁRI EGYETEM

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.
Tel.: 82/505-800, 82/505-900 | Fax: 82/505-896

 

ÍRJON NEKÜNK!

Creative Commons Licenc

ADATVÉDELEM   IMPRESSZUM   ADMIN