KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Tanfolyamok, tréningek

 

Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése tréning alap- és emelt szinten

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara Anyanyelvi kompetencia-fejlesztő tréninget indít alap- és emelet szinten, 1x8, illetve 2x8 órás kiscsoportos (8-12 fő) foglalkozások formájában.
 
A TRÉNING CÉLCSOPORTJAI
Anyanyelvi kompetencia-fejlesztő tréningünket azok figyelmébe ajánljuk, akik mindennapi munkájuk során kommunikációs helyzetekbe kerülnek közszolgálati, ügyfélszolgálati, adminisztratív vezetőként vagy dolgozóként, illetve munkájuk sikerének egyik záloga a helyes, hathatós anyanyelv-használat.
 
A PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ELVEI
Az Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése tréning kidolgozói a Kaposvári Egyetem oktatói, anyanyelvi kompetencia-fejlesztésben jártas szakemberei. A program összeállításában igyekeztünk megfelelni az általános elvárásoknak, és ezeket a szempontokat ötvöztük saját tapasztalataink eredményeivel. A tréningtervet, a háttéranyagokat és a mérési anyagokat alap- és emelt szintű tréningcsoportok számára készítettük el. A különbségeket nem a képzés területeiben tervezzük érvényesíteni, hanem a feldolgozás mélységében, valamint a feldolgozási módszerek alakíthatóságában. Az alapszintű csoport számára több kézbe adható – az elsajátítandó ismeretek elméleti hátterét is megvilágító – segédanyagot terveztünk az általános háttéranyagon túl. A tréning során kiscsoportos formában dolgozunk. A foglalkozások interaktívak, valós élethelyzetek dokumentumaira (videó, hangfelvétel, filmrészlet, esettanulmány) épülnek, továbbá szituációs gyakorlatok, szerepjátékok, önálló feladatmegoldások alapján folyamatos tevékenykedtetést eredményeznek. Az előzetes és az elégedettségi kérdőív mérésein kívül tematikus egységenként – a feladatmegoldásoknak megfelelően – különböző formákban visszacsatolást kérünk, teljesítést mérünk.
 
A TRÉNING TEMATIKUS TERVE, MODULJAI
Érzékenyítés, ismerkedés
I. modul: Az anyanyelvi képességek változatai, szociális és kulturális hátterük
II. modul: A sikeres szóbeli anyanyelvi képességek támogatása
III. modul: A meggyőzés, érvelés technikai eszközeinek megismertetése, érvelési, meggyőzési képességek fejlesztése
IV. modul: A konfliktuskezelés nyelvi eszközei
V. modul: Szintetizálás
 
Tréningzárás, elégedettség-mérés
 
A képzés helye: Kaposvári Egyetem
Megegyezés alapján kihelyezett képzést is tartunk.
 
A képzés ideje: szombatonként
Ettől eltérő időpontok megegyezés szerint.

Digitális könyvtári szolgáltatások menedzselése

A képzés során szerezhető főbb ismeretkörök: elektronikus információforrások feldolgozása, adat- és szövegreprezentáció, könyvtári informatika (hálózati ismeretek, internettechnológia, adatbázis-építés és -kezelés), a tartalomszolgáltatás gyakorlata (webszerkesztés, multimédia, digitalizálás), az információ- és tudásközvetítő rendszerek jogi szabályozása, szabványosítási kérdései, angol szaknyelv.
 
Az ismeretkörök alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A tanfolyamot elvégzők képesek lesznek hálózati szolgáltatások megtervezésére, menedzselésére, valamint a gyorsan változó infokommunikációs szakterület tudásanyagának naprakész követésére. A végzettek alkalmassá válnak a tartalomszolgáltatásban aktív szerepet vállaló közgyűjteményekben, közigazgatási intézményekben, tartalomszolgáltató vállalkozásoknál az ismeretközvetítés újszerű feladatainak megszervezésére, ellátására.
 
Képzési idő: 120 óra (30 óra/modul)
 
a képzés moduljai önállóan is elvégezhetőek:
 • I. A digitális könyvtár elmélete:
  e-dokumentumok, hálózati ismeretek, adatbázis-építés, -kezelés; tudásszervezés, internet technológia
 • II. A digitális könyvtár gyakorlata:
  multimédia, digitalizálási gyakorlatok, digitális könyvtári szolgáltatások, számítógépes tájékoztatás,  webszerkesztés
 • III. A digitális könyvtár irányítása:
  digitális könyvtári modellek, projekt- és minőségmenedzsment-könyvtárpolitika, a digitális könyvtár és a szellemi tulajdonjog, a tartalomszolgáltatással kapcsolatos jogi ismeretek, teljesítménymérés, könyvtárfinanszírozás-könyvtárstratégia
 • IV. Digitális könyvtári angol szaknyelv:
  Szaknyelvi szóbeli és írásbeli kommunikációs készségfejlesztés
 
Konzultációk: modulonként négy nap, egy-egy alkalommal
A képzés típusa: szakmai továbbképzési tanfolyam könyvtárosoknak
A képzés díja: 100.000Ft/120 óra (25.000Ft/modul)

Konfliktusmenedzsment

A tréning célja, hogy megkönnyítse, illetve bizonyos esetekben kikerülhetővé tegye a résztvevők számára a konfliktusokat. Panaszok, nézeteltérések, konfrontatív helyzetek minden normálisan működő vállalat/intézmény életében előfordulnak, ezek zöme azonban vagy elkerülhető, vagy pozitív irányban hasznosítható, ha tudatosan bánunk velük. A résztvevők megtanulják ezek kezelésének fogásait. A tréning sok gyakorlásra, és a helyzetek kipróbálására épít.
 
Tematika:
 • A konfliktus természetrajza
 • Szerepmodellek és viselkedésminták
 • Egyéni sémák, attitűdök
 • A konfliktushelyzet strukturálása
 • A tiszta észlelés és megfigyelés
 • Hatékony kommunikáció konfliktushelyzetekben - önérvényesítés erőszak nélkül
 • Hatékony közlés, kérés, aktív hallgatás
 • Problémafeltárás, kérdezéstechnika
 • Megoldások közös keresésének technikái
 • Konfliktusfajták, konfliktustipológia
 • Konfliktuskezelési módok, intervenciók, viselkedési stratégiák
 • Általános stratégiák és speciális stratégiák
 • Konfliktusdiagnózis
Módszerek: Lehetőség nyílik a gyakorlati életből hozott saját, konkrét konfliktushelyzetek bemutatására. A megoldások keresését beszélgetések és szerepjátékok támogatják.
A téma tárgyalását prezentációk, kommunikációs gyakorlatok és tapasztalatcsere segíti.

Csapatépítő tréning

A csapatépítő tréningeket évtizedek óta alkalmazzák a vállalatok sikerrel és nagy hatékonysággal. Ez a képzési forma az egyén és a csapat együttes fejlesztésére koncentrál, amely során játékos, újszerű gyakorlatokkal érjük el a résztvevők közti együttműködés és kommunikáció minőségi javulását, a munkatársak jól működő csapattá válását. Ha cél a szervezet fejlesztése, a kollégák közti összhang növelése, megoldást nyújt a komplex csapatépítő tréning. A kapcsolatfelvétel után a tréninget oktatók megismerve az elvárásokat, a célokat, szakmai szempontok alapján a szervezetre szabott csapatépítő tréning tematikát állítanak össze. A módszerek ötvözik az indoor és outdoor eszközöket, melynek köszönhetően a csapatépítő tréningek változatosak, a résztvevők egyedi élményeken keresztül jutnak el a meghatározott célig.

Stressz menedzsment

A stresszmenedzsment az egyén azon tűrőképessége, amit a mindennapos kihívásokkal szemben fejt ki, illetve ezeknek az eredetét próbálja felismerni, majd egyéni kiegyensúlyozódási technika elsajátításával csökkenti reakcióját a belső és külső hatásokkal szemben. Megfelelően alkalmazva növekszik a dolgozók intelligenciája, kreativitása, kommunikációs képessége, a munkaszervezés így külső beavatkozástól mentesen jobbá válik, tehát az elkerülhető stressz-tényezőket a vállalat a felszabaduló belső erőforrások kiaknázásával ki is küszöböli.
 
Mindennapjaink része a stressz, nagyon fontos, hogy megtanuljuk kezelni, ezáltal csökkenteni. A program során megismerkednek a stressz fogalmával, típusaival, hatásaival az emberi szervezetre, kognitív és emocionális folyamatainkra. A kiváltó okok, és tünetek megismertetése után, rátérünk arra, miként lehet oldani a stresszt. A résztvevők megismerkednek saját stressz-szintjükkel, különböző stressz-oldási technikákat mutatunk be. Célunk, hogy a résztvevők képesek legyenek a személyiségüknek, illetve az adott szituációnak megfelelő stressz-oldó módszert választani a hatékony stressz-csökkentés érdekében.

Vezetői kommunikáció

A vezető számára elengedhetetlen, hogy a beosztottakkal való kapcsolata során hogyan érvényesíti érdekeit, akaratát. Az asszertivitás módszere egy olyan befolyásolási stílus, amely nagymértékben figyelembe veszi a partner céljait, elképzeléseit. Segítségével a vezetői kommunikáció hatékonnyá és hitelessé válik, valamint a felek között partneri viszony és nyerő-nyerő helyzet alakul ki.
 
A vezetői kommunikáció tréning célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a vezetői szerep és a vezetői hatalom fogalmát, a pozíció és érdek különbségét, az asszertivitás módszerét. Képessé tegye a résztvevőket az ellenvetések, visszajelzések fogadására és feldolgozására az aktív meghallgatás eszközével, az aktív felelősség vállalásra, a vezető szerep felvállalására, gyakoroltassa a kritika, dicséret adásának, valamint a véleménynyilvánításnak asszertív formáit.

Team coaching

A team coaching vezetői teameknek, projekt feladatok teamjeinek vagy azonos, aktuális problémán dolgozó szakmai csoportoknak a speciális fejlesztő módszere.
 
 • A csoportos coaching egy sajátos keveréke a coachingnak, facilitálásnak és a tréningnek;
 • Az egyének fejlesztésében a coachon túl a többi csoporttag, illetve a csoport maga is szerephez jut;
 • A csoportos tanulás elősegítéséhez a dialógus, illetve az aktív hallgatás technikáit alkalmazzuk.
A team coaching alkalmak során a team számára legnagyobb gondot jelentő problémák kerülnek reflektorfénybe. Az ülések ilyenkor a csoporttagok napi munkájukból hozott problémáikra és csoportos működésük javítására fókuszálnak.
A módszer a minősítés és kritizálás helyett a felismerésekre, a konstruktív elmozdulásokra, a kiutakra és az új lehetőségekre összpontosít. E fejlesztői módszertan is coaching felfogásunkra alapszik, a személyes fejlődés alapja a problémák és nehézségek megértése. Alapvetően az egyéni tanulás és együttműködés fejlesztésére alkalmas eszköz főként vezetők csoportos fejlesztésére.

Szabadidős, sport és turisztikai animátor

A képzés célja a képzésben résztvevőknek olyan alapvető ismereteket nyújtani és olyan készségek, képességek, attitűdök alapjainak megszerzését lehetővé tenni, amelyek elősegítik, hogy képesek legyenek turisztikai szabadidős, sport- és turisztikai animációs programok szervezésére és levezetésére. A képzés három modulból áll:
 
turisztikai animációs alapismeretek
sportanimációs alapismeretek
turisztikai és sport szakmai idegen nyelv.
 
A modulok önállóan is elvégezhetőek.
 
Képzési idő: 2 hónap (120 óra, 40 óra/modul)
A képzés díja: 25.000,- Ft/modul

 
Visszaküldési cím:
 
 
 

 

KAPCSOLAT

KAPOSVÁRI EGYETEM

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.
Tel.: 82/505-800, 82/505-900 | Fax: 82/505-896

 

ÍRJON NEKÜNK!

Creative Commons Licenc

ADATVÉDELEM   IMPRESSZUM   ADMIN